ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
04/09/2017
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC001883052
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
04/09/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
18/09/2017 - 10:00
Αριθμός
10725
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
18/09/2017 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ