ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/12/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
27/01/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
06/12/2016 - 13:30
Αριθμός
14182
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
06/12/2016 - 13:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση
Μελέτη – Τεχνική Έκθεση
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης προμήθειας χρωμάτων για τις ανάγκες του συνεργείου ελαιοχρωματιστών του Δήμου Θήρας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομικοτεχνική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια (οικονομική και τεχνική προσφορά).

 Συγκεκριμένα:

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο που να πιστοποιεί το σχετικό επάγγελμα σε σχέση με το είδος της προμήθειας ή να προσκομίσει ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σε σχέση με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
  2. Τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας παραγωγής του κάθε προσφερόμενου προϊόντος και τις πιστοποιήσεις που αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα είναι οικολογικά (όπου απαιτείται).
  3. Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή μέχρι την έκδοσή του και την προσκόμισή του στην Υπηρεσία μας, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνεται ότι: α) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και β) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) κατά περίπτωση.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Θήρας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.thira.gov.gr . Στην ιστοσελίδα θα είναι αναρτημένα και η μελέτη της προμήθειας καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  και   θα γίνει με τη διαδικασία απόφασης απευθείας ανάθεσης Δημάρχου με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή τη  χαμηλότερη) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τρίτη 06/11/2016 και ώρα 13:30 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας με φυσικό (διεύθυνση αποστολής: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Σαντορίνη) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@1353.syzefxis.gov.gr).

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης  της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, (αρμόδια υπάλληλος Ζαμπέλα Φύτρου), τηλέφωνο/φαξ 2286360191/188 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.