Προμήθεια οικοδομικών υλικών (Βάση Οδοστρωσίας 3Α, Ασφαλτικό Υλικό Α-245 και Α-165). | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
19/10/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
19/10/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
25/10/2018 - 14:00
Αριθμός
10257
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
25/10/2018 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΥΔ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 3
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 4
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 6

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θήρας έτους 2018 και συγκεκριμένα για τις Ομάδες 3: Οικοδομικά Υλικά (Βάση Οδοστρωσίας 3Α), 4: Ασφαλτικό Υλικό Α-245 και 6: Ασφαλτικό Υλικό Α-165.