Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και του ΝΠΔΔ ΟΚΜΠ. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
19/04/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
18PROC002967969
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
19/04/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
03/05/2018 - 09:30
Αριθμός
3638
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
03/05/2018 - 09:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 5
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 6
ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 2
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού υπηρεσιών Δήμου Θήρας και τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΟΚΜΠ χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: α) για τις Ομάδες: 1: Είδη Αρτοποιείου, 2: Είδη Παντοπωλείου και 3: Γάλατα Εργαζομένων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα (χαμηλότερη τιμή σε ευρώ), και β) για τις Ομάδες 4: Είδη Κρεοπωλείου, 5: Είδη Οπωροπωλείου και 6: Είδη Ιχθυοπωλείου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα (χαμηλότερη τιμή σε ευρώ) που προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 66.572,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 66.572,01€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς έτους 2018 και 2019 του Δήμου Θήρας και του ΝΠΔΔ ΟΚΜΠ του Δήμου Θήρας.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, την 03η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 09:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, και στα τηλέφωνα 2286360191/187 (αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου και Ευάγγελος Βαμβακούσης) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί».