Προμήθεια Εξοπλισμού Μηχανοργάνωσης για τις υπηρεσίες του Δήμου Θήρας. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/06/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC005106353
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
13/06/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
25/06/2019 - 10:00
Αριθμός
6678
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
25/06/2019 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Έγγραφα Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Μηχανοργάνωσης

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV: 48820000-2, 30213000-5,  30232000-4, 30237000-9).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 41.965,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7134.002  με το ποσό των 30.000,00 € και τον Κ.Α. 10.6673 με το ποσό των 11.965,80 €, του προϋπολογισμού του έτους 2019. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχή.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286028210, την 25η του μηνός Ιουνίου ημέρα Τρίτη του έτους 2019 και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών 10:00 πμ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο ΤΠΕ του Δήμου Θήρας, και στο τηλέφωνο 2286360103 (αρμόδιος υπάλληλος Αντώνης Καρβούνης, email: mhx@1353.syzefxis.gov.gr) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr, στην ενότητα «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί».

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενος προμηθευτές ότι λόγω εκ παραδρομής λανθασμένων υπολογισμών, ο Πίνακας Ειδών, Τιμών και Ποσοτήτων της Ομάδας ειδών 3, έχει όπως παρακάτω, με τις αλλαγές να εντοπίζονται με έντονα γράμματα (bold), χωρίς καμία μεταβολή στη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη.

ΟΜΑΔΑ 3  - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ (Κ.Α. 10.6673)

1

ΜΝΗΜΗ Η/Υ

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

       35,00 €

350,00 €

2

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS

80

ΤΕΜΑΧΙΟ

       20,00 €

1.600,00 €

3

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ

30

ΤΕΜΑΧΙΟ

       30,00 €

900,00 €

4

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1

30

ΤΕΜΑΧΙΟ

     100,00 €

3.000,00 €

5

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2

20

ΤΕΜΑΧΙΟ

       60,00 €

1.200,00 €

6

ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗΣ

20

ΤΕΜΑΧΙΟ

       12,00 €

240,00 €

7

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Η/Υ

18

ΤΕΜΑΧΙΟ

       65,00 €

1.170,00 €

8

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

       12,00 €

120,00 €

9

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Η/Υ

22

ΤΕΜΑΧΙΟ

       12,00 €

264,00 €

10

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ Η/Υ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

       40,00 €

120,00 €

11

ΘΗΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 1

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

       20,00 €

100,00 €

12

ΘΗΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 2

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

       30,00 €

150,00 €

13

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

2

ΤΕΜΑΧΙΟ

     217,92 €

435,84 €

ΣΥΝΟΛΟ:

9.649,84 €