ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/04/2020
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC006604007
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
23/04/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
05/05/2020 - 10:00
Αριθμός
9580
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
05/05/2020 - 10:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΥΔ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», χρονικής διάρκειας σύμβασης από την υπογραφή της έως 31-12-2020, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.