ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/09/2015
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
17/12/2015
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
17/12/2015 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
17/12/2015 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

2009-2014

(ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GR02

"ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ"

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ)

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΑ», προϋπολογισμού 812.000,00 € (συνολική Δημόσια Δαπάνη)

 

--English Version--

 

ο πρόγραμμα GR02, μέσω του οποίου επιχορηγείται με 698.800,00 € το έργο της Προμήθειας Φορητής Μονάδας Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού στην Οία της νήσου Θήρας, συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014, και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) δημιουργήθηκε το 1994 από την ένωση των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, στο εξής Δότριες Χώρες) μέσω ειδικής συμφωνίας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή, εκτός από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίου στα κράτη μέλη του ΕΟΧ, καλύπτει και τη συνεργασία σε τομείς όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον κ.λπ.

O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) 2009-2014 αποτελεί ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο, πέρα από το ΕΣΠΑ, που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και ποικίλα οφέλη στη χώρα μας σε διάφορους τομείς υψηλού κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Κύριοι στόχοι του ΧΜ ΕΟΧ  2009-2014 είναι:

  • η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και
  • Η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των Δότριων Χωρών και της Ελλάδας.

Το Νοέμβριο του 2011 η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τις Δότριες Χώρες για προγράμματα σε συνολικά πέντε (5) Προγραμματικές Ενότητες. Στο πλαίσιο του Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση» συμφωνήθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων». Η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 11.188.000 Ευρώ, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από το ΧΜ ΕΟΧ. Διαχειριστής Προγράμματος ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση των Ευρωπαϊκών θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.

Στρατηγικό στόχο του Προγράμματος αποτελεί η βελτίωση, παρακολούθηση και διασφάλιση της ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των εσωτερικών υδάτων και θαλάσσιων πόρων της χώρας μας, με σειρά δράσεων που θα επιφέρουν αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων καλής ποιότητας νερού (επιφανειακών και υπογείων υδάτων), προστασία της βιοποικιλότητας και υιοθέτηση πρακτικών που επιτυγχάνουν την αειφόρο χρήση και διαχείριση των οικονομικά και οικολογικά πολύτιμων υδατικών πόρων.

Το Πρόγραμμα για την “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων” και οι δράσεις του συμβάλουν στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων μας, την ενίσχυση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και οικονομικές δυσκολίες.

- Ενταγμένο έργο Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας

Το έργο μας με τίτλο : "Προμήθεια Φορητής Μονάδας Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού για την Οία", αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση φορητής Μονάδας Αφαλάτωσης θαλασσινού νερού μέγιστης ικανότητας παραγωγής πόσιμου νερού 900,00 κυβικών ανά ημέρα.

Η Μονάδα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές υδροληψίας θαλασσινού νερού και διάθεσης άλμης και λοιπών συνοδών (υποστηρικτικών) έργων του εργοστασίου αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην Οία.

  • Προκήρυξη έργου : Το έργο προκηρύχθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του έτους 2015
  • Δημοπράτηση έργου : Το έργο δημοπρατήθηκε την 17η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας.
  • Σύμβαση ανάθεσης : Για το έργο υπογράφηκε σύμβαση με ανάδοχο την ΤΕΜΑΚ Α.Ε. την 19η Φεβρουαρίου 2016
  • Ολοκλήρωση έργου : Το έργο ολοκληρώθηκε από την ανάδοχο εταιρεία και τέθηκε σε λειτουργία την 8η Ιουνίου 2016

Το έργο έχει εκτελεστεί στον χώρο του υφιστάμενου εργοστασίου αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην Οία, στον οποίο έχει αναρτηθεί αναμνηστική πινακίδα με τα στοιχεία του έργου, του φορέα υλοποίησης και του φορέα χρηματοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Σκοπιμότητα - Αναγκαιότητα έργου

Η εν λόγω προμήθεια αποσκοπεί στην αντικατάσταση και επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης 1ης μονάδας αφαλάτωσης, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στο εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας. Η υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης λόγω παλαιότητας (λειτουργία άνω της 20ετίας) εμφανίζει συχνές βλάβες, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα και δεν μπορεί να καλύψει την αυξημένη θερινή ζήτηση σε πόσιμο νερό. 

Στόχος της προμήθειας είναι ο τερματισμός της ανεπάρκειας πόσιμου νερού, με την κάλυψη της υψηλής θερινής ζήτησης στην Δημοτική Κοινότητα Οίας, και παράλληλα η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού.  Επιπλέον, βασικός στόχος της προμήθειας είναι και η προστασία των υδατικών πόρων αλλά και του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Οίας, καθώς η μονάδα τροφοδοτείται από θαλασσινό νερό και όχι από τον υπόγειο υδροφόρο, ο οποίος εμφανίζει συμπτώματα υφαλμύρωσης σε όλο το νησί.           

Το εν λόγω έργο είναι επιτακτικής ανάγκης για την διασφάλιση της αδιάλειπτης υδροδότησης του οικισμού της Οίας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της ραγδαίας αύξησης της τουριστικής κίνησης στο νησί μας και ιδιαίτερα στην Οία κατά τους θερινούς μήνες αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα προβλήματα επάρκειας ύδατος. Για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών ύδρευσης της Οίας είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τις επιπλέον απαιτούμενες ποσότητες νερού με υδροφόρα οχήματα από τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης των Φηρών στην Οία. Γεγονός το οποίο προκαλεί οικονομική επιβάρυνση στην Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας καθώς επίσης περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά προβλήματα στο νησί μας.

Επιπλέον ο σχεδιασμός της υπό προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης βασίζεται σετεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικότερα, έχουν προβλεφθεί τα παρακάτω μέτρα ελαχιστοποίησης της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας :

1. Xρήση συστήματος ανάκτησης ενέργειας με απόδοση πλέον του 90 % και ανάκτηση ενέργειας από την άλμη που υπερβαίνει το 40 % της καταναλισκόμενης ενέργειας.

2. Xρήση inverter  σε όλες τις αντλίες χαμηλής πίεσης.

3. Xρήση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος τουλάχιστον 5 kW, με το οποίο να καλύπτονται οι δευτερεύουσες ανάγκες της μονάδας όπως :

  • Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου
  • Φωτισμός, εξαερισμός και κλιματισμός της μονάδας αφαλάτωσης
  • Τροφοδοσία του plc και του αυτοματισμού της μονάδας, εξασφαλίζοντας τον απομακρυσμένο έλεγχο της ακόμη και σε διακοπή της ηλεκτρικής παροχής.

4.  Xρήση αντλιών υψηλής απόδοσης με σκοπό την μείωση της απαιτούμενης ενέργειας.

5.  Μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης ελάχιστης κατανάλωσης ενέργειας.

- Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η παροχή πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας, προς κάλυψη της υψηλής θερινής τουριστικής ζήτησης της Δημοτικής Κοινότητας Οίας. Επίσης, με την νέα Μονάδα Αφαλάτωσης αναβαθμίζεται η δυναμικότητά παλαιότερης μονάδας αφαλάτωσης από 350,00 m3/day σε 900,00 m3/day, για την κάλυψη της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης. 

Δείκτης αποτελέσματος: Παροχή πόσιμου νερού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ σε 4.500 κατοίκους ημερησίως ή περισσότερους από 500.000 κατοίκους σε ετήσια βάση. Επιπλέον, βασικός στόχος της Πράξης είναι η προστασία των υδατικών πόρων αλλά και του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Οίας.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα αναγράφεται στον πίνακα με τις υφιστάμενες και προγραμματιζόμενες μονάδες αφαλάτωσης του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου όπως αυτός έχει αναρτηθεί στο site της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, στα Φηρά Θήρας.

Αρμόδιος υπάλληλος Μάινας Νικόλαος.

Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας :

Τηλέφωνο : 22860-25393 / 4

Fax : 22860-25898

E-mail : deyathira@otenet.gr

Στοιχεία έργου:

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΑ (ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ) - ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Έγγραφα διαγωνισμού - Διευκρινίσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Συνέντευξη τύπου :

http://www.neasantorinis.gr/topikes_eidiseis/4143/BINTEO_I_SYNENTEYXI_TYPOY_STIN_DEYA_ThIRAS_GIA_TIN_NEA_AFALATOSI_TIS_OIAS.htm

Δημοσιεύσεις :

http://atlantea.news/diagonismos_gia_promitheia_foritis_monadas_afalatosis_gia_tin_oia/

http://atlantea.news/nea_monada_afalatosis_thalassinou_nerou_stin_oia/

http://santonews.com/nea-afalatosi-stin-ia.html

http://www.neasantorinis.gr/topikes_eidiseis/4124/Nea_monada_afalatosis_stin_Oia.htm

http://www.neasantorinis.gr/topikes_eidiseis/4136

Φωτογραφίες :

Πινακίδες έργου :

Εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας πριν την εγκατάσταση της νέας μονάδας :

Διαδικασία εγκατάστασης νέας μονάδας αφαλάτωσης :

 
Νέα μονάδα αφαλάτωσης Οίας, δυναμικότητας 900 m3/day :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νέα μονάδα αφαλάτωσης - Φωτοβολταϊκά Πάνελ :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντλίες τροφοδοσίας θαλασσινού νερού :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυτόματα φίλτρα θολότητας :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντλία υψηλής πίεσης και μονάδα αντίστροφης όσμωσης :