Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχ. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/04/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC006107225
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
26/04/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
16/05/2017 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
16/05/2017 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού

σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016

για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγρ/μού & Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θήρας»

 

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγρ/μού & Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θήρας», CPV 71356000-8.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 26/04/2017  στην ιστοσελίδα www.thira.gov.gr.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την 16/05/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Πρωτόκολλο Δήμου Θήρας. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά στο Πρωτοκόλλου του Δήμου Θήρας.

 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16/05/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας από  τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.thira.gov.gr.).

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της προκήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή το ομώνυμο Πτυχίο ή Δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους:

(α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα.

 

Οι προσφέροντες απαιτείται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στα γραφεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγρ/μού & Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θήρας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 της διακήρυξης.

 

Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Η παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα διαρκέσει 12 μήνες.

 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στο τηλ. 22863 60167, fax 22860 22814, αρμόδια υπάλληλος κα Βλάχου Σπυριδούλα, στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Θήρας, Φηρά ΤΚ 84700.