Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
21/12/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC007883999
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
21/12/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
15/01/2021 - 17:00
Αριθμός
14448
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
24/12/2020 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της σύμβασης  προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Θήρας, εκτιμώμενης αξίας 66.078,98€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .
 3. Κωδικός CPV: 35113400-3 Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας .
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422.
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, δηλαδή κάθε σύστημα ή μέσον το οποίο φοράει ή κρατάει ο εργαζόμενος ώστε να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία του, κατά στους ώρες στους εργασίας του.
 6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 7. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων εξήντα επτά ευρώ (1.067€).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων.

Περιγραφή Ομάδας

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ

8.873,00 €

178€

ΟΜΑΔΑ Β:ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΑΝΑΠΝΟΗΣ

4.471,00€

90€

ΟΜΑΔΑ Γ:ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ,ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

33.250,50€

665€

ΟΜΑΔΑ Δ:ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

4.295,00€

86€

ΟΜΑΔΑ Ε:ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2.400,00€

48€

Σύνολο

53.289,50 €

1.067€

 

 1. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα, ΟΜΑΔΑ Α: ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ, ΟΜΑΔΑ Β:ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΑΝΑΠΝΟΗΣ, ΟΜΑΔΑ Γ:ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ,ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΟΜΑΔΑ Δ:ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΟΜΑΔΑ Ε:ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
 2. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “102844” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 09:00 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 15/1/2021 και η ώρα λήξης 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:30.
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 5. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους με Κ.Α.:15.6061, 20.6061,30.6061 και35.6061 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Θήρας με τίτλο: «Παροχές ένδυσης(Ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)».
 6. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 7. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ», «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr .