Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
10/12/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC007811094
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
10/12/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
05/01/2021 - 17:00
Αριθμός
13876
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
12/01/2021 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού & ειδών υγιεινής (είδη παντοπωλείου) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020, εκτιμώμενης αξίας 150.600,30 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ. Υπηρεσίες υλοποίησης της Σύμβασης: Δήμος Θήρας, Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Αθλητικός Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Σαντορίνης, Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας, Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .
 3. Κωδικός CPV: 18424300-0, 33700000-7, 39220000-0, 39830000-9, 44410000-7, 19640000-4, 33760000-5, 24455000-8.
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422.
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού & ειδών υγιεινής (είδη παντοπωλείου) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020.
 6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 7. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
 8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ (2.432€).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για έναν ή περισσότερους πίνακες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερόμενου/ων πίνακα/πινάκων.

Α/Α

Ομάδα ή Πίνακας

Ονομασία - Περιγραφή Ομάδας ή Πίνακα - CPV

Ποσό χωρίς ΦΠΑ

Ποσό Εγγύησης

1

ΟΜΑΔΑ Α

Είδη Καθαριότητας, Ευπρεπισμού και Ειδών Υγιεινής – CPV: 18424300-0, 33700000-7, 39220000-0, 39830000-9, 44410000-7

53.080,70 €

1.062 €

Πίνακας Α1

Α.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

26.173,50 €

523 €

Πίνακας Α2

Α.2 ΔΑΠΠΟΣ

2.159,00 €

43 €

Πίνακας Α3

Α.3 ΟΚΜΠ

3.085,80 €

62 €

Πίνακας Α4

Α.4 ΔΛΤΘ

6.390,40 €

128 €

Πίνακας Α5

Α.5 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

9.931,00 €

199 €

Πίνακας Α6

Α.6 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

5.341,00 €

107 €

2

ΟΜΑΔΑ Β

Σακούλες - CPV: 19640000-4

45.627,00 €

913 €

Πίνακας Β1

Β.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

39.750,00 €

795 €

Πίνακας Β2

Β.2 ΔΑΠΠΟΣ

2.416,50 €

48 €

Πίνακας Β3

Β.3 ΟΚΜΠ

275,00 €

6 €

Πίνακας Β4

Β.4 ΔΛΤΘ

353,00 €

7 €

Πίνακας Β5

Β.5 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

1.822,50 €

36 €

Πίνακας Β6

Β.6 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

1.010,00 €

20 €

3

ΟΜΑΔΑ Γ

Χαρτικά - CPV: 33760000-5

16.120,50 €

322 €

Πίνακας Γ1

Γ.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

6.385,00 €

128 €

Πίνακας Γ2

Γ.2 ΔΑΠΠΟΣ

160,00 €

3 €

Πίνακας Γ3

Γ.3 ΟΚΜΠ

1.313,00 €

26 €

Πίνακας Γ4

Γ.4 ΔΛΤΘ

1.446,50 €

29 €

Πίνακας Γ5

Γ.5 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

3.186,00 €

64 €

Πίνακας Γ6

Γ.6 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

3.630,00 €

73 €

4

ΟΜΑΔΑ Δ

Απολυμαντικό υγρό - CPV:24455000-8

6.750,00 €

135 €

Πίνακας Δ1

Δ.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

6.750,00 €

135 €

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

121.578,20 €

2.432 €

 1. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά πίνακα, για την Ομάδα Α: Είδη Καθαριότητας, Ευπρεπισμού και Ειδών Υγιεινής οι Πίνακες Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, για την Ομάδα Β: Σακούλες οι Πίνακες Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, για την Ομάδα Γ: Χαρτικά οι Πίνακες Γ1, Γ2, Γ3, Γ5, Γ6 και για την Ομάδα Δ ο Πίνακας Δ1, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η μελέτη.
 2. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/01/2021 και ώρα 17:00. Η διαδικασία για τον διαγωνισμό με α/α Συστήματος “ 101573” θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 10/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:30.
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 5. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για τη σύμβαση έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 150.600,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και 24% και αναλύεται ως εξής: Καθαρή Αξία: 121.578,20 € και ΦΠΑ 6% (52,2240 €) και 24%(28.969,8720 €): 29.022,10 €. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των ειδών καθώς και κάθε άλλο έξοδο που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Θα βαρύνει τις πιστώσεις :
 • Για το Δήμο Θήρας: Κ.Α.: 10.6634,20.6634,20.6635 συνολικού ποσού 98.032,54 €.
 • Για το ΝΠΔΔ Δημοτικός Αθλητικός Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Σαντορίνης: Κ.Α.:15.6634, 15.6635, συνολικού ποσού 5.872,02 €.
 • Για το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας: Κ.Α.:15.6633, 15.6634, συνολικού ποσού 5.795,51 €.
 • Για το ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας: Κ.Α.:70.6634, συνολικού ποσού 10.000€.
 • Η δαπάνη για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα καλυφθούν από ιδίους πόρους, συνολικού ποσού 30.901,42 €.
 1. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 2. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ», «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr .