Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας γάλακτος & τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Θήρας & ΟΚΜΠ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
04/11/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
22PROC011547106
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
04/11/2022
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
23/11/2022 - 17:00
Αριθμός
7585
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
29/11/2022 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Έγγραφα Σύμβασης Προμήθειας Τροφίμων 2022

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού υπηρεσιών Δήμου Θήρας και τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΟΚΜΠ χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, προϋπολογισμού 139.001,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 15811100-7, 15000000-8, 15511000-3, 15981000-8, 15100000-9, 03220000-9, 15221000-3, Κωδικός NUTS: EL422).

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .
 3. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 4. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.
 5. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι ενός λεπτού (2.460,21 €).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων.

Περιγραφή Ομάδας

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής (αριθμητικώς/ ολογράφως)

Ομάδα 1: Είδη Αρτοποιείου

8.400,00 €

168,00 €

Ομάδα 2: Είδη Παντοπωλείου (τρόφιμα)

42.056,82 €

841,14 €

Ομάδα 3: Γάλατα Εργαζομένων ΝΠΔΔ ΟΚΜΠ Δήμου Θήρας

12.210,00 €

244,20 €

Ομάδα 5: Εμφιαλωμένο Νερό

7.980,00 €

159,60 €

Ομάδα 6: Είδη Κρεοπωλείου

17.247,60 €

344,95 €

Ομάδα 7: Είδη Οπωρολαχανοπωλείου

23.314,00 €

466,28 €

Ομάδα 8: Είδη Ιχθυοπωλείου

11.802,00 €

236,04 €

Σύνολο

123.010,42€

2.460,21 €

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι: α) για τις Ομάδες: 1: Είδη Αρτοποιείου, 2: Είδη Παντοπωλείου (Τρόφιμα), 3: Γάλατα Εργαζομένων ΝΠΔΔ ΟΚΜΠ και 5: Εμφιαλωμένο Νερό την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα (χαμηλότερη τιμή σε ευρώ), και β) για τις Ομάδες 6: Είδη Κρεοπωλείου, 7: Είδη Οπωρολαχανοπωλείου και 8: Είδη Ιχθυοπωλείου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα (χαμηλότερη τιμή σε ευρώ) που προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.
 2. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “176558” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και η ώρα λήξης 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 5. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για τη σύμβαση έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 139.001,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς ετών 2022 και 2023 του ΝΠΔΔ ΟΚΜΠ του Δήμου Θήρας.
 6. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 7. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ», «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr .