Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας γάλακτος & τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Θήρας & ΟΚΜΠ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
04/11/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC005795710
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
05/11/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
22/11/2019 - 18:00
Αριθμός
12565
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
27/11/2019 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Διακήρυξη Διαγωνισμού
ΤΕΥΔ ΣΕ ΜΟΡΦΗ XML
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ