Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έγου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
20/04/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
23PROC012518416
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
20/04/2023
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
29/05/2023 - 17:00
Αριθμός
14181
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
02/06/2023 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Θήρας, προϋπολογισμού 788.130,64 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση-Υποτομέας ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητά της είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http:// www.promitheus.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : http://www.eprocurement.gov.gr .
 3. Κωδικός CPV: 50112000-3 και 34913000-0.
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL422.
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι επισκευαστικές εργασίες για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θήρας, καθώς και των μηχανικών μερών από εξειδικευμένα συνεργεία.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Ομάδα Α1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα - Μηχανολογικά

Ομάδα Α2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Μηχανολογικά

Ομάδα Β1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα – Ηλεκτρολογικά

Ομάδα Β2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Ηλεκτρολογικά

Ομάδα Γ: Επιβατικά, Μικρά Φορτηγά, Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία, Δίκυκλα, Τρίκυκλα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Ελαστικά

Ομάδα Δ: Επιβατικά, Μικρά Φορτηγά, Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία, Δίκυκλα, Τρίκυκλα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Φανοποιεία

Ομάδα Ε: Δίκυκλα και Τρίκυκλα

 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται σε δύο (2) έτη.
 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι συντήρηση και επισκευή οχημάτων. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και να διαθέτουν άδεια λειτουργίας συνεργείου κατάλληλο για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων ανά ομάδα εργασιών στο οποίο συμμετέχει. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (12.711,78 €).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.

Ομάδα – Κατηγορία – Είδος Εργασίας

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής

Ομάδα Α1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα - Μηχανολογικά

150.432,26 €

3.008,65 €

Ομάδα Α2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Μηχανολογικά

162.166,94 €

3.243,34 €

Ομάδα Β1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα – Ηλεκτρολογικά

58.028,39 €

1.160,57 €

Ομάδα Β2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Ηλεκτρολογικά

63.414,45 €

1.268,29 €

Ομάδα Γ: Επιβατικά, Μικρά Φορτηγά, Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία, Δίκυκλα, Τρίκυκλα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Ελαστικά

106.129,03 €

2.122,58 €

Ομάδα Δ: Επιβατικά, Μικρά Φορτηγά, Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία, Δίκυκλα, Τρίκυκλα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Φανοποιεία

88.723,39 €

1.774,47 €

Ομάδα Ε: Δίκυκλα και Τρίκυκλα

6.694,77 €

133,90 €

 1. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα εργασιών.
 2. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “191289” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/05/2023 και ώρα 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 5. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θήρας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους ΚΑΕ 10.6263.001, 15.6263.001, 20.6263.001, 20.6264.001, 30.6263.001, 30.6264.001, 35.6263.001, 50.6263.001, 70.01.6263.001, 10.6263.002, 15.6263.001, 20.6263.002, 20.6264.002, 30.6263.002, 30.6264.002, 35.6263.002, 50.6263.002, 70.01.6263.002, 10.6671.001, 15.6671.001, 20.6671.001, 30.6671.001, 35.6671.001, 50.6671.001, 70.01.6671.001, 10.6263.003, 15.6263.003, 20.6263.003, 20.6264.003, 30.6263.003, 30.6264.003, 35.6263.003, 50.6263.003, 70.01.6263.003, 20.6263.005 και 50.6263.005 των προϋπολογισμών ετών 2023 και 2024 σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ.: 12824/14.11.2022 Βεβαίωση της Προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΦ6ΠΩΡΝ-Η3Κ) και τις 150-185/2023 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
 6. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 7. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/04/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» και «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας, στη διεύθυνση (URL): www.thira.gov.gr .