Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας & Εγκατάστασης Μέσων Πυροπροστασίας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
20/04/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Α.Δ.Α.Μ.
23PROC012518550
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
20/04/2023
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
29/05/2023 - 17:00
Αριθμός
13403
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
02/06/2023 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας και Εγκατάστασης Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες Δήμου Θήρας, προϋπολογισμού 290.378,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ. Στοιχεία Επικοινωνίας: Οδός:Φηρά, Ταχ.Κωδ.: 84700, Τηλ.:2286360187, E-mail:prom@thira.gov.gr, Ιστοσελίδα:www.thira.gov.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.thira.gov.gr. H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : http://www.eprocurement.gov.gr .
 2. Κωδικός CPV: 45343200-5
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422
 4. 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Θήρας, για την προστασία τόσο των ατόμων που βρίσκονται εντός των κτιρίων, όσο και των ίδιων των κτηρίων και των εγκαταστάσεών του γενικά, έναντι κινδύνου πυρκαγιάς.
 5. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.
 7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τις τρείς (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2020, 2021, 2022) ίσο με το 100% του προϋπολογισμού (άνευ Φ.Π.Α.) της υπό ανάθεση σύμβασης. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών των οικονομικών χρήσεων κατά το χρονικό διάστημα αυτό, πρέπει να είναι ίσο με το 100% του προϋπολογισμού (άνευ Φ.Π.Α.) της υπό ανάθεση σύμβασης. Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. Διευκρινίζεται ότι η αθροιστική κάλυψη δεν επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην ένωση. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, να έχουν εκτελέσει προμήθειες με είδη που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, το άθροισμα των οποίων να είναι ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού. B. Να δηλώνεται ο επιβλέπων της εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο αυτού από διαπιστευμένο οργανισμό. Σε περίπτωση ένωσης/σύμπραξης οικονομικών φορέων η εν λόγω απαίτηση πρέπει να πληρείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  4.683,53€ (τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα τριών λεπτών)

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 2. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 17:00. Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος 191275 θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 5. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7135.034 του προϋπολογισμού έτους 2023 σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ.: 12976/17.11.2022 Βεβαίωση της Προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΨΟ0ΩΡΝ-9ΨΥ). Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’αρ.πρωτ.: 12908/16.11.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης της αντιδημάρχου (ΑΔΑΜ 22REQ011619254, ΑΔΑ 919ΤΩΡΝ-ΙΒΕ) καθώς και η 237/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 23REQ012139333 ΑΔΑ: 9ΑΛΚΩΡΝ-ΠΨ5). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ05500010) στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 29816/18.4.2019 Πρόσκλησης VIΙΙ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» και από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.
 6. Όροι Εκτέλεσης Σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού &εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Επιπλέον περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης & καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 &11 του άρθρου 4β ή & της παρ. 1 του άρθρου 12 ή &της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Επίσης, δεσμεύεται ότι: α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.
 7. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : proedros@aepp-procurement.gr. Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 8. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/04/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Ο Λόγος των Κυκλάδων, Κυκλαδική και Κοινή Γνώμη και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».