Ανοικτός Διαγωνισμός Μελέτη προστασίας της παράκτιας ζώνης Καμαρίου νήσου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
16/11/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC007644556
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
16/11/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
04/12/2020 - 14:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
11/12/2020 - 11:00
Περίληψη
Διακήρυξη
Φάκελος δημόσιας σύμβασης μελέτης
Συγγραφή υποχρεώσεων
Προμελέτη
ΤΕΥΔ

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου παροχή της υπηρεσίας: «Μελέτη προστασίας της παράκτιας ζώνης Καμαρίου νήσου Θήρας» CPV: 71311100-2, 71351923-2 και 71313440-1, με προϋπολογισμό 132.533,03 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

Η υπηρεσία συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών, με προεκτιμώμενη αμοιβή (με απρόβλεπτα 15% και χωρίς  ΦΠΑ):

α) κατηγορία (11) Μελέτες λιμενικών έργων, 28.411,46  ευρώ

β) κατηγορία (16) Τοπογραφικές Μελέτες, 7.496,39 ευρώ

γ) κατηγορία (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες, 27.186,76 ευρώ

δ) κατηγορία (21) Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες, 69.438,41 ευρώ

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών κατηγορίας «21. Γεωτεχνικά» και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής :

Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της διακήρυξης.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών Μελετών στις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει ως τεχνική και επαγγελματική ικανότητα :  στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

  • Για την κατηγορία (11) Μελέτες λιμενικών έργων, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας.
  • Για την κατηγορία (16) Τοπογραφικές Μελέτες, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας.
  • Για την κατηγορία (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας.
  • Για την κατηγορία (21) Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες, 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας.

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.thira.gr

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 04/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 11/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 83010/4098/26-7-2017 (2710 Β)

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.650 ευρώ, έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται προς τον Δήμο Θήρας.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό Σ.Α. 2019ΕΠ06710007.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  7 μήνες.

Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους  των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016.