ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ (ΦΗΡΩΝ) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
08/03/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ (ΦΗΡΩΝ)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα των Φηρών, στα γραφεία της Τεχνική Υπηρεσίας η πρόταση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Θήρας (Φηρών) σε εφαρμογή της υπ’αριθμού 261/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983 όπως αυτός ισχύει σήμερα.   

Παρακαλούνται όσοι έχουν έννομο συμφέρον όπως λάβουν γνώση του προτεινόμενου σχεδίου και υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στο Δήμο Θήρας σε διάστημα 30 ημερών, από την 13η Μαρτίου 2017 έως και την 13η Απριλίου 2017.