ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν. 4764/2020) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/06/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Λογιστηρίου > Γραφείο Εσόδων
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν. 4764/2020)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ