ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
18/07/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήρας (ΔΕΥΑΘ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της (ΔΕΥΑΘ), που εδρεύει στο Δήμο Θήρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) :

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8  ΜΗΝΕΣ

4

102

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8  ΜΗΝΕΣ

1

103

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8  ΜΗΝΕΣ

2

104

ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

8  ΜΗΝΕΣ

1

105

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ)

8  ΜΗΝΕΣ

1

106

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

[Γ (C) Κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]

8  ΜΗΝΕΣ

1

107

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8  ΜΗΝΕΣ

4

108

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(για απασχόληση στη νήσο Θηρασία)

8  ΜΗΝΕΣ

2

109

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

8  ΜΗΝΕΣ

2

 

 

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από σήμερα και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27.07.2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (ΔΕΥΑΘ), Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Θήρα, υπόψη κου Ρούσσου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 22860-25393/ 25394).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Περισσότερες πληροφορίες και την σχετική αίτηση oι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  καθώς και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας.

EXPERIENCE.pdf

SOX_1-2018_DEYATH.pdf

AITHSH.pdf

HY.pdf

LANGUAGES.pdf

PARARTHMA_AMEA.PDF