Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
17/08/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ